OUG 50/2008

OUG 50/2008

OUG 502008In scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu, tinand cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta, pentru evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgenta se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:
a) Programul de stimulare a innoirii parcului auto national;
b) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
c) proiecte de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana;
d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa, microhidrocentrale;
e) proiecte privind impadurirea terenurilor degradate sau defrisate;
f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele expresii semnifica:
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale si care astfel nu a mai fost niciodata inmatriculat;
b) RNTR2 – Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) scoatere din parcul auto national – exportul autovehiculelor in afara teritoriului comunitar, transferul si inmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor in vederea dezmembrarii, precum si distrugerea accidentala a autovehiculelor si predarea acestora in vederea dezmembrarii;
d) autoritate fiscala competenta – autoritatea fiscala teritoriala in a carei evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe.


Art. 3
(1) Intra sub incidenta taxei autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3, astfel cum sunt acestea definite in RNTR2.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):
a) autovehiculele apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) autoturismele echipate si destinate conducerii de catre persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, care poseda permis de conducere;
c) autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera, de pompieri;
d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculele speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;
e) autovehiculele a caror caroserie sau al caror sasiu a fost inlocuita/inlocuit, cu conditia ca aceste autovehicule sa fi fost anterior inmatriculate pe teritoriul Romaniei.
(3) Exceptiile prevazute la alin. (2) lit. b) se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autoturism in decurs de 5 ani si atunci cand autoturismul este in proprietatea persoanei cu handicap.
(4) Dovada echiparii speciale a autovehiculelor o reprezinta mentionarea acestui fapt de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” in cartea de identitate a vehiculului.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu intra in categoria celor adaptate sau echipate special si nu sunt exceptate de la plata taxei.
(6) In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (2) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta si medicina si care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta si medicina, detinute de operatorii economici.

Art. 4
Obligatia de plata a taxei intervine:
a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;
b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.

Art. 5
(1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.
(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica, denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Taxa se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.
(5) Dovada platii taxei va fi prezentata cu ocazia inmatricularii autovehiculului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.

Art. 6
(1) Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute in anexele nr. 1-4, dupa cum urmeaza:
a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei specifice exprimate in euro/1 gram CO2, prevazute in anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate in euro/1 cmc, prevazute in anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

    Suma de plata = [(A x B x  30) + (C x D x  70) ] x (100 - E),

                          ---             ---       --------

                          100             100         100 

 

unde:
A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;
B = taxa specifica, exprimata in euro/1 gram CO2, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;
2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;
b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:

    Suma de plata = C x D x (100-E),

                         -----

                          100 

unde:
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;
c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislatia comunitara nu prevede masurarea emisiilor de CO2;
d) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria N1;
e) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, pentru care taxa specifica pe cilindree este prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3.
(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate in conformitate cu legislatia comunitara, aceste elemente se determina pe baza masuratorilor realizate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, la cererea si pe cheltuiala contribuabilului.
(3) Cota fixa de reducere prevazuta in anexa nr. 4 este stabilita in functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fata de cota fixa, in functie de abaterile de la situatia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.
(5) Atunci cand persoana care solicita inmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei inmatriculari a autovehiculului, taxa se calculeaza pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pana la o luna.

Art. 7
Stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
(1) Atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit taxa in Romania este ulterior scos din parcul auto national se restituie valoarea reziduala a taxei in conformitate cu prevederile alin. (2).
(2) Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
(3) Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru sau declaratia vamala de export, dupa caz;
d) certificatul de distrugere a vehiculului, dupa caz.
(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala competenta.

Art. 9
(1) Nu se plateste taxa pe poluare pentru autovehicule atunci cand acestea sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.

Art. 10
(1) Suma reprezentand taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (3).
(3) In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” in functie de operatiunile aferente expertizei si nu poate depasi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” se prezinta de catre platitorul taxei autoritatii fiscale competente.
(7) La primirea documentului prevazut la alin. (6), autoritatea fiscala competenta va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii.
(8) Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de judecata competente, potrivit legii.
(9) In cazuri bine intemeiate, autoritatea fiscala competenta poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 11
Taxa rezultata ca diferenta intre suma achitata de contribuabil in perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 13
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 14
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2008.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reclame

Recuperare timbru de mediu https://timbrudemediu2013.wordpress.com

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s